ఉత్పత్తులు

  • Vermiculite Flake

    వర్మిక్యులైట్ ఫ్లేక్

    వర్మిక్యులైట్ ఫ్లేక్ అంటే వర్మిక్యులైట్ ముడి ధాతువు మరియు విస్తరించని వర్మిక్యులైట్ యొక్క సాధారణ పేరు. వర్మిక్యులైట్ తవ్విన తరువాత, మలినాలను తొలగించి, వర్మిక్యులైట్ యొక్క ఉపరితలం పొరలుగా ఉంటుంది. అందువల్ల, దీనిని వర్మిక్యులైట్ ఫ్లేక్ అని పిలుస్తారు, దీనిని ముడి ధాతువు వర్మిక్యులైట్, ముడి వర్మిక్యులైట్, ముడి వర్మిక్యులైట్, విస్తరించని వర్మిక్యులైట్ మరియు నాన్ ఫోమ్డ్ వర్మిక్యులైట్ అని కూడా పిలుస్తారు.