ఉత్పత్తులు

  • Salt Lamp

    ఉప్పు దీపం

    ఉప్పు దీపం (ఉప్పు కాంతి) చేతితో సహజ క్రిస్టల్ ఉప్పు ధాతువుతో తయారు చేయబడింది. మధ్యలో ఖాళీగా ఉంది, బల్బ్ ఉంచబడుతుంది మరియు దిగువ సీటు ఉప్పు దీపం తయారు చేయడానికి అమర్చబడి ఉంటుంది. ఉప్పు దీపం లోపల బల్బును వేడి చేయడం ద్వారా ప్రతికూల అయాన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

  • Salt brick

    ఉప్పు ఇటుక

    ఉప్పు ఇటుకను ఉప్పు చికిత్స గది, దీపం స్లాట్ మరియు మూలలో అలంకరణ యొక్క నేల మరియు గోడగా ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని ఉప్పు దీపం మరియు హాట్ ప్యాక్ ని పూరకంగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు.